Publications

My ResearchID: http://www.researcherid.com/rid/F-5212-2012
My papers on arXiv: http://arxiv.org/a/meng_z_1


Publication list:

 1. Quantum Monte Carlo sign bounds, topological Mott insulator and thermodynamic transitions in twisted bilayer graphene model
  Xu Zhang, Gaopei Pan, Bin-Bin Chen, Heqiu Li, Kai Sun, Zi Yang Meng
  arXiv:2210.11733

 2. Reversing the Li and Haldane conjecture: The low-lying entanglement spectrum can also resemble the bulk energy spectrum
  Menghan Song, Jiarui Zhao, Zheng Yan, Zi Yang Meng
  arXiv:2210.10062

 3. Caution on Gross-Neveu criticality with a single Dirac cone: Violation of locality and its consequence of unexpected finite-temperature transition
  Yuan Da Liao, Xiao Yan Xu, Zi Yang Meng, Yang Qi
  arXiv:2210.04272

 4. Detecting Subsystem Symmetry Protected Topological Order Through Strange Correlators
  Chengkang Zhou, Meng-Yuan Li, Zheng Yan, Peng Ye, Zi Yang Meng
  arXiv:2209.12917

 5. Fully packed quantum loop model on the square lattice: phase diagram and application for Rydberg atoms
  Xiaoxue Ran, Zheng Yan, Yan-Cheng Wang, Junchen Rong, Yang Qi, Zi Yang Meng
  arXiv:2209.10728

 6. Fermion disorder operator: the hedgehog and the fox of quantum many-body entanglement
  Weilun Jiang, Bin-Bin Chen, Zi Hong Liu, Junchen Rong, Fakher F. Assaad, Meng Cheng, Kai Sun, Zi Yang Meng
  arXiv:2209.07103

 7. Dirac fermions with plaquette interactions. III. SU(N) phase diagram with Gross-Neveu criticality and first-order phase transition
  Liao Yuan Da, Xu Xiao Yan, Meng Zi Yang, Qi Yang
  Phys. Rev. B 106, 155159 (2022)
  arXiv:2207.13349

 8. Thermodynamic characteristic for correlated flat-band system with quantum anomalous Hall ground state
  Gaopei Pan, Xu Zhang, Hongyu Lu, Heqiu Li, Bin-Bin Chen, Kai Sun, Zi Yang Meng
  arXiv:2207.07133

 9. A Sport and a Pastime: Model Design and Computation in Quantum Many-Body Systems
  Gaopei Pan, Weilun Jiang, Zi Yang Meng
  Chin. Phys. B 31 127101 (2022)
  arXiv:2207.02123

 10. Dirac fermions with plaquette interactions. II. SU(4) phase diagram with Gross-Neveu criticality and quantum spin liquid
  Yuan Da Liao, Xiao Yan Xu, Zi Yang Meng, Yang Qi
  Phys. Rev. B 106, 115149 (2022)
  arXiv:2205.07173

 11. Fully packed quantum loop model on the triangular lattice: Hidden vison plaquette phase and cubic phase transitions
  Zheng Yan, Xiaoxue Ran, Yan-Cheng Wang, Rhine Samajdar, Junchen Rong, Subir Sachdev, Yang Qi, Zi Yang Meng
  arXiv:2205.04472

 12. Sign Problem in Quantum Monte Carlo Simulation
  Gaopei Pan, Zi Yang Meng
  arXiv:2204.08777

 13. Dirac fermions with plaquette interactions. I. SU(2) phase diagram with Gross-Neveu and deconfined quantum criticalities
  Yuan Da Liao, Xiao Yan Xu, Zi Yang Meng, Yang Qi
  Phys. Rev. B 106, 075111 (2022)
  arXiv:2204.04884

 14. Height-conserving quantum dimer models
  Zheng Yan, Zi Yang Meng, David A. Huse, Amos Chan
  Phys. Rev. B 106, L041115 (2022) Editors' Suggestion
  arXiv:2204.01740

 15. Evolution of Dynamical Signature in the X-cube Fracton Topological Order
  Chengkang Zhou, Meng-Yuan Li, Zheng Yan, Peng Ye, Zi Yang Meng
  Phys. Rev. Research 4.033111 (2022)
  arXiv:2203.13274

 16. Topological Disorder Parameter
  Bin-Bin Chen, Hong-Hao Tu, Zi Yang Meng, Meng Cheng
  Phys. Rev. B 106, 094415 (2022)
  arXiv:2203.08847

 17. Triangular lattice quantum dimer model with variable dimer density
  Zheng Yan, Rhine Samajdar, Yan-Cheng Wang, Subir Sachdev, Zi Yang Meng
  Nat Commun 13, 5799 (2022)
  arXiv:2202.11100

 18. Measuring Rényi entanglement entropy with high efficiency and precision in quantum Monte Carlo simulations
  Jiarui Zhao, Bin-Bin Chen, Yan-Cheng Wang, Zheng Yan, Meng Cheng, Zi Yang Meng
  npj Quantum Materials 7, 69 (2022)
  arXiv:2112.15178

 19. Fermion sign bounds theory in quantum Monte Carlo simulation
  Xu Zhang, Gaopei Pan, Xiao Yan Xu, Zi Yang Meng
  Phys. Rev. B 106, 035121 (2022)
  arXiv:2112.06139

 20. Extract low-lying entanglement spectrum from quantum Monte Carlo simulation
  Zheng Yan, Zi Yang Meng
  arXiv:2112.05886

 21. Superconductivity and bosonic fluid emerging from Moiré flat bands
  Xu Zhang, Kai Sun, Heqiu Li, Gaopei Pan, Zi Yang Meng
  Phys. Rev. B 106, 184517 (2022) Editors' Suggestion
  arXiv:2111.10018

 22. Nematic quantum criticality in Dirac systems
  Jonas Schwab, Lukas Janssen, Kai Sun, Zi Yang Meng, Igor F. Herbut, Matthias Vojta, Fakher F. Assaad
  Phys. Rev. Lett. 128, 157203 (2022)
  arXiv:2110.02668

 23. Exciton Proliferation and Fate of the Topological Mott Insulator in a Twisted Bilayer Graphene Lattice Model
  Xiyue Lin, Bin-Bin Chen, Wei Li, Zi Yang Meng, Tao Shi
  Phys. Rev. Lett. 128, 157201 (2022)
  arXiv:2110.00200

 24. Dynamical properties of collective excitations in twisted bilayer graphene
  Gaopei Pan, Xu Zhang, Heqiu Li, Kai Sun, Zi Yang Meng
  Phys. Rev. B 105, L121110 (2022)
  arXiv:2108.12559

 25. Possible Dirac quantum spin liquid in a kagome quantum antiferromagnet YCu3(OH)6Br2[Brx(OH)1-x]
  Zhenyuan Zeng, Xiaoyan Ma, Si Wu, Hai-Feng Li, Zhen Tao, Xingye Lu, Xiao-hui Chen, Jin-Xiao Mi, Shijie Song, Guanghan Cao, Guangwei Che, Kuo Li, Gang Li, Huiqian Luo,
  Zi Yang Meng, Shiliang Li

  Phys. Rev. B 105, L121109 (2022)
  arXiv:2107.11942

 26. Scaling of entanglement entropy at deconfined quantum criticality
  Jiarui Zhao, Yan-Cheng Wang,Zheng Yan, Meng Cheng, Zi Yang Meng
  Phys. Rev. Lett. 128, 010601 (2022)
  arXiv:2107.06305

 27. The dynamical exponent of a quantum critical itinerant ferromagnet: a Monte Carlo study
  Yuzhi Liu, Weilun Jiang, Avraham Klein, Yuxuan Wang, Kai Sun, Andrey V. Chubukov, Zi Yang Meng
  Phys. Rev. B 105, L041111 (2022)
  arXiv:2106.12601

 28. Scaling of disorder operator at deconfined quantum criticality
  Yan-Cheng Wang, Nvsen Ma, Meng Cheng, Zi Yang Meng
  SciPost Phys. 13, 123 (2022)
  arXiv:2106.01380

 29. Parallel-Chain Monte Carlo Based on Generative Neural Networks
  Hongyu Lu, Chuhao Li, Bin-Bin Chen, Wei Li, Yang Qi, Zi Yang Meng
  Chin. Phys. Lett. 39, 050701 (2022)
  arXiv:2106.00712

 30. Momentum space quantum Monte Carlo on twisted bilayer Graphene
  Xu Zhang, Gaopei Pan, Yi Zhang, Jian Kang, Zi Yang Meng
  Chin. Phys. Lett. 38, 077305 (2021) Cover story
  arXiv:2105.07010 Quantum Monte Carlo Simulations in Momentum Space
  Viewpoint by Xi Dai
  Chin. Phys. Lett. 39, 050101 (2022)

 31. Sweeping quantum annealing algorithm for constrained optimization problems
  Zheng Yan, Zheng Zhou, Yan-Cheng Wang, Zi Yang Meng, Xue-Feng Zhang
  arXiv:2105.07134

 32. Pseudogap and superconductivity emerging from quantum magnetic fluctuations: a Monte Carlo study
  Weilun Jiang, Yuzhi Liu, Avraham Klein, Yuxuan Wang, Kai Sun, Andrey V. Chubukov, Zi Yang Meng
  Nature Communications 13, 2655 (2022)
  arXiv:2105.03639

 33. Evidences for the random singlet phase in a new honeycomb iridate SrIr2O6
  Pengbo Song, Kejia Zhu, Fan Yang, Yuan Wei, Lu Zhang, Huaixin Yang, Xian-Lei Sheng, Yang Qi, Jiamin Ni, Shiyan Li, Yanchun Li, Guanghan Cao, Zi Yang Meng, Wei Li, Youguo Shi, Shiliang Li
  Phys. Rev. B 103, L241114 (2021)
  arXiv:2103.05820

 34. Emergent O(4) symmetry at the phase transition from plaquette-singlet to antiferromagnetic order
  in quasi-two-dimensional quantum magnets
  Guangyu Sun, Nvsen Ma, Bowen Zhao, Anders W. Sandvik, Zi Yang Meng
  Chin. Phys. B 30, 067505 (2021) Cover Story
  arXiv:2103.00863

 35. Phase diagram of the spin-1/2 Yukawa–Sachdev-Ye-Kitaev model: Non-Fermi liquid, insulator, and superconductor
  Wei Wang, Andrew Davis, Gaopei Pan, Yuxuan Wang, Zi Yang Meng
  Phys. Rev. B 103, 195108 (2021)
  arXiv:2102.10755

 36. Phase Diagram of Triangular Lattice Quantum Ising Model under External Field
  Yuan Da Liao, Han Li, Zheng Yan, Hao-Tian Wei, Wei Li, Yang Qi, Zi Yang Meng
  Phys. Rev. B 103, 104416 (2021)
  arXiv:2101.11610

 37. Scaling of disorder operator at (2+1)d U(1) quantum criticality
  Yan-Cheng Wang, Meng Cheng, Zi Yang Meng
  Phys. Rev. B 104, L081109 (2021)
  arXiv:2101.10358

 38. Fermion enhanced first-order phase transition and chiral Gross-Neveu tricritical point
  Yuzhi Liu, Zi Yang Meng, Shuai Yin
  Phys. Rev. B 103, 075147 (2021)
  arXiv:2012.00449

 39. Higher-form symmetry breaking at Ising transitions
  Jiarui Zhao, Zheng Yan, Meng Cheng, Zi Yang Meng
  Phys. Rev. Research 3, 033024 (2021)
  arXiv:2011.12543

 40. Realization of Topological Mott Insulator in a Twisted Bilayer Graphene Lattice Model
  Bin-Bin Chen, Yuan Da Liao, Ziyu Chen, Oskar Vafek, Jian Kang, Wei Li, Zi Yang Meng
  Nature Communications 12, 5480 (2021)
  arXiv:2011.07602

 41. Evidence of the Berezinskii-Kosterlitz-Thouless Phase in a Frustrated Magnet
  Ze Hu, Zhen Ma, Yuan-Da Liao, Han Li, Chunsheng Ma, Yi Cui, Yanyan Shangguan, Zhentao Huang, Yang Qi, Wei Li, Zi Yang Meng, Jinsheng Wen, Weiqiang Yu
  Nature Communications 11,5631 (2020)
  arXiv:2010.06450

 42. Quantum Simulation of Lattice Gauge Theories on Superconducting Circuits: Quantum Phase Transition and Quench Dynamics
  Zi-Yong Ge, Rui-Zhen Huang, Zi Yang Meng, Heng Fan
  Chin. Phys. B 31, 020304 (2022)
  arXiv:2009.13350

 43. Correlated Insulating Phases in the Twisted Bilayer Graphene
  Yuan Da Liao, Xiao Yan Xu, Zi Yang Meng, Jian Kang
  Chinese Phys. B 30, 017305 (2021) Topical Review
  arXiv:2009.10076

 44. Vestigial Anyon Condensation on Kagome Quantum Spin Liquids
  Yan-Cheng Wang, Zheng Yan, Chenjie Wang, Qi Yang, Zi Yang Meng
  Phys. Rev. B 103, 014408 (2021)
  arXiv:2009.00070

 45. Nonlocal effects of low-energy excitations in quantum-spin-liquid candidate Cu3Zn(OH)6FBr
  Yuan Wei, Xiaoyan Ma, Zili Feng, Yongchao Zhang, Lu Zhang, Huaixin Yang, Yang Qi, Zi Yang Meng, Yan-Cheng Wang, Youguo Shi, Shiliang Li
  Chin. Phys. Lett. 38 097501 (2021) Express Letters
  arXiv:2008.10182

 46. Quantum Many-Body Simulations of the 2D Fermi-Hubbard Model in Ultracold Optical Lattices
  Bin-Bin Chen, Chuang Chen, Ziyu Chen, Jian Cui, Yueyang Zhai, Andreas Weichselbaum, Jan von Delft, Zi Yang Meng, Wei Li
  Phys. Rev. B 103, L041107 (2021)
  arXiv:2008.02179

 47. Amplitude Mode in Quantum Magnets via Dimensional Crossover
  Chengkang Zhou, Zheng Yan, Kai Sun, Oleg A. Starykh, Zi Yang Meng
  Phys. Rev. Lett. 126, 227201 (2021)
  arXiv:2007.12715

 48. Magnetic phase diagram of Cu4−xZnx(OH)6FBr studied by neutron-diffraction and μSR techniques
  Yuan Wei, Xiaoyan Ma, Zili Feng, Devashibhai Adroja, Adrian Hillier, Pabitra Biswas, Anatoliy Senyshyn, Chin-Wei Wang, Andreas Hoser, Jia-Wei Mei, Zi Yang Meng, Huiqian Luo, Youguo Shi, Shiliang Li
  Chin. Phys. Lett. 37 107503 (2020)
  arXiv:2007.11816

 49. Topological phase transition and single/multi anyon dynamics of Z2 spin liquid
  Zheng Yan, Yan-Cheng Wang, Nvsen Ma, Yang Qi, Zi Yang Meng
  npj Quantum Materials 6, 39 (2021)
  arXiv:2007.11161

 50. Fermi arcs and pseudogap in a lattice model of a doped orthogonal metal
  Chuang Chen, Tian Yuan, Yang Qi, Zi Yang Meng
  Phys. Rev. B 103, 165131 (2021)
  arXiv:2007.05543

 51. Fractionalized conductivity and emergent self-duality near topological phase transitions
  Yan-Cheng Wang, Meng Cheng, William Witczak-Krempa, Zi Yang Meng
  Nature Communications 12, 5347 (2021)
  arXiv:2005.07337

 52. Langevin Simulations of the Half-Filled Cubic Holstein Model
  B. Cohen-Stead, Kipton Barros, Zi Yang Meng, Chuang Chen, R.T Scalettar, G.G. Batrouni
  Phys. Rev. B 102, 161108(R) (2020)
  arXiv:2005.00918

 53. Correlation-induced insulating topological phases at charge neutrality in twisted bilayer graphene
  Yuan Da Liao, Jian Kang, Clara N. Breiø, Xiao Yan Xu, Han-Qing Wu, Brian M. Andersen, Rafael M. Fernandes, Zi Yang Meng
  Phys. Rev. X 11, 011014 (2021)
  arXiv:2004.12536

 54. Identification of non-Fermi liquid fermionic self-energy from quantum Monte Carlo data
  Xiao Yan Xu, Avraham Klein, Kai Sun, Andrey V. Chubukov, Zi Yang Meng
  npj Quantum Materials 5, 65 (2020)
  arXiv:2003.11573

 55. Confinement transition in the QED3-Gross-Neveu-XY universality class
  Lukas Janssen, Wei Wang, Michael M. Scherer, Zi Yang Meng, Xiao Yan Xu
  Phys. Rev. B 101, 235118 (2020)
  arXiv:2003.01722

 56. Yukawa-SYK model and Self-tuned Quantum Criticality
  Gaopei Pan, Wei Wang, Andrew Davis, Yuxuan Wang, Zi Yang Meng
  Phys. Rev. Research 3, 013250 (2021)
  arXiv:2001.06586

 57. Solving quantum rotor model with different Monte Carlo techniques
  Weilun Jiang, Gaopei Pan, Yuzhi Liu, Zi Yang Meng
  Chin. Phys. B 31, 040504 (2022)
  arXiv:1912.08229

 58. Designer Monte Carlo Simulation for Gross-Neveu Transition
  Yuzhi Liu, Wei Wang, Kai Sun, Zi Yang Meng
  Phys. Rev. B 101, 064308 (2020)
  arXiv:1910.07430

 59. Kosterlitz-Thouless melting of magnetic order in the triangular quantum Ising material TmMgGaO4
  Han Li, Yuan-Da Liao, Bin-Bin Chen, Xu-Tao Zen, Xian-Lei Sheng, Yang Qi, Zi Yang Meng, Wei Li
  Nature Communications 11, 1111 (2020)
  arXiv:1907.08173

 60. Dynamics of Compact Quantum Electrodynamics at Large Fermion Flavor
  Wei Wang, Da-Chuan Lu, Xiao Yan Xu, Yi-Zhuang You, Zi Yang Meng
  Phys. Rev. B 100, 085123 (2019)
  arXiv:1906.06929

 61. Antiferromagnetism in kagome α-Cu3Mg(OH)6Br2
  Yuan Wei, Zili Feng, Clarina dela Cruz, Wei Yi, Zi Yang Meng, Jia-Wei Mei, Youguo Shi, Shiliang Li
  Phys. Rev. B 100, 155129 (2019)
  arXiv:1904.13189

 62. Metal to Orthogonal Metal Transition
  Chuang Chen, Xiao Yan Xu, Yang Qi, Zi Yang Meng
  Chin. Phys. Lett. 37 047103 (2020) Express Letters
  arXiv:1904.12872

 63. Quantum phases of SrCu2(BO3)2 from high-pressure thermodynamics
  Jing Guo, Guangyu Sun, Bowen Zhao, Ling Wang, Wenshan Hong, Vladimir A. Sidorov, Nvsen Ma, Qi Wu, Shiliang Li, Zi Yang Meng, Anders W. Sandvik, Liling Sun
  Phys. Rev. Lett. 124, 206602 (2020)
  arXiv:1904.09927

 64. Revealing Fermionic Quantum Criticality from New Monte Carlo Techniques
  Xiao Yan Xu, Zi Hong Liu, Gaopei Pan, Yang Qi, Kai Sun, Zi Yang Meng
  TOPICAL REVIEW, J. Phys.: Condens. Matter 31, 463001 (2019)
  arXiv:1904.07355

 65. Emergent Symmetry and Conserved Current at a One Dimensional Incarnation of Deconfined Quantum Critical Point
  Rui-Zhen Huang, Da-Chuan Lu, Yi-Zhuang You, Zi Yang Meng, Tao Xiang
  Phys. Rev. B 100, 125137 (2019)    Editors' Suggestion
  arXiv:1904.00021

 66. Propagation and Localization of Collective Excitations on a 24-Qubit Superconducting Processor
  Yangsen Ye, Zi-Yong Ge, Yulin Wu, Shiyu Wang, Ming Gong, Yu-Ran Zhang, Qingling Zhu, Rui Yang, Shaowei Li, Futian Liang, Jin Lin, Yu Xu, Cheng Guo, Lihua Sun, Chen Cheng, Nvsen Ma, Zi Yang Meng, Hui Deng, Hao Rong, Chao-Yang Lu, Cheng-Zhi Peng, Heng Fan, Xiaobo Zhu, and Jian-Wei Pan
  Phys. Rev. Lett. 123, 050502 (2019)

 67. Correlated states in twisted double bilayer graphene
  Cheng Shen, Yanbang Chu, QuanSheng Wu, Na Li, Shuopei Wang, Yanchong Zhao, Jian Tang, Jieying Liu, Jinpeng Tian, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Rong Yang,
  Zi Yang Meng, Dongxia Shi, Oleg V. Yazyev, Guangyu Zhang

  Nature Physics 16, 520–525 (2020)
  arXiv:1903.06952

 68. Valence Bond Orders at Charge Neutrality in a Possible Two-Orbital Extended Hubbard Model for Twisted Bilayer Graphene
  Yuan Da Liao, Zi Yang Meng, Xiao Yan Xu
  Phys. Rev. Lett. 123, 157601 (2019)
  arXiv:1901.11424

 69. Emmy Noether looks at the deconfined quantum critical point
  Nvsen Ma, Yi-Zhuang You, Zi Yang Meng
  Phys. Rev. Lett. 122, 175701 (2019)
  arXiv:1811.08823

 70. Bosonic SET to SPT Transition under Dyonic LSM Theorem
  Yan-Cheng Wang, Xu Yang, Ying Ran, Zi Yang Meng
  arXiv:1810.06751

 71. Charge-Density-Wave Transitions of Dirac Fermions Coupled to Phonons
  Chuang Chen, Xiao Yan Xu, Zi Yang Meng, Martin Hohenadler
  Phys. Rev. Lett. 122, 077601 (2019)
  arXiv:1809.07903

 72. Finite-temperature charge dynamics and the melting of the Mott insulator
  Xing-Jie Han, Chuang Chen, Jing Chen, Hai-Dong Xie, Rui-Zhen Huang, Hai-Jun Liao, Bruce Normand, Zi Yang Meng, Tao Xiang
  Phys. Rev. B 99, 245150 (2019)
  arXiv:1808.09994

 73. Itinerant Quantum Critical Point with Fermion Pockets and Hot Spots
  Zi Hong Liu, Gaopei Pan, Xiao Yan Xu, Kai Sun, Zi Yang Meng
  PNAS August 20, 2019 116 (34) 16760-16767
  arXiv:1808.08878

 74. Monte Carlo Study of Compact Quantum Electrodynamics with Fermionic Matter: the Parent State of Quantum Phases
  Xiao Yan Xu, Yang Qi, Long Zhang, Fakher F. Assaad, Cenke Xu, Zi Yang Meng
  Phys. Rev. X 9, 021022 (2019)
  arXiv:1807.07574

 75. Extended Coulomb liquid of paired hardcore boson model on a pyrochlore lattice
  Chun-Jiong Huang, Changle Liu, Ziyang Meng, Yue Yu, Youjin Deng, Gang Chen
  Phys. Rev. Research 2, 042022(R)(2020)
  arXiv:1806.04014

 76. From Claringbullite to a new spin liquid candidate Cu3Zn(OH)6FCl
  Zili Feng, Wei Yi, Kejia Zhu, Jie Ma, Jianlin Luo, Shiliang Li, Zi Yang Meng, Youguo Shi
  Chin. Phys. Lett. 36, 017502 (2019)
  arXiv:1806.00803

  The Search for the Quantum Spin Liquid in Kagome Antiferromagnets
  Views & Comments by J.-J. Wen, Y. S. Lee
  Chin. Phys. Lett. 2019, 36(5)

 77. Dynamical Signature of Symmetry Fractionalization in Frustrated Magnets
  Guang Yu Sun, Yan-Cheng Wang, Chen Fang, Yang Qi, Meng Cheng, Zi Yang Meng
  Phys. Rev. Lett. 121, 077201 (2018)
  arXiv:1803.10969

 78. Dynamical Signature of Fractionalization at the Deconfined Quantum Critical Point
  Nvsen Ma, Guang-Yu Sun, Yi-Zhuang You, Cenke Xu, Ashvin Vishwanath, Anders W. Sandvik, Zi Yang Meng
  Phys. Rev. B 98, 174421 (2018)    Editors' Suggestion
  arXiv:1803.01180

 79. Symmetry Enforced Self-Learning Monte Carlo Method Applied to the Holstein Model
  Chuang Chen, Xiao Yan Xu, Junwei Liu, George Batrouni, Richard Scalettar, Zi Yang Meng
  Phys. Rev. B 98, 041102(R) (2018)
  arXiv:1802.06177

 80. EMUS-QMC: Elective Momentum Ultra-Size Quantum Monte Carlo Method
  Zi Hong Liu, Xiao Yan Xu, Yang Qi, Kai Sun, Zi Yang Meng
  Phys. Rev. B 99, 085114 (2019)
  arXiv:1801.00127

 81. Effect of Zn doping on the antiferromagnetism in kagome Cu4-xZnx(OH)6FBr
  Zili Feng, Yuan Wei, Ran Liu, Dayu Yan, Yan-Cheng Wang, Jianlin Luo, Anatoliy Senyshyn, Clarina dela Cruz, Wei Yi, Jia-Wei Mei, Zi Yang Meng, Youguo Shi, Shiliang Li
  Phys. Rev. B 98, 155127 (2018)
  arXiv:1712.06732

 82. Quantum Spin Liquid with Even Ising Gauge Field Structure on Kagome Lattice
  Yan-Cheng Wang, Xue-Feng Zhang, Frank Pollmann, Meng Cheng, Zi Yang Meng
  Phys. Rev. Lett. 121, 057202 (2018)
  arXiv:1711.03679

 83. Evidence for a Z2 topological ordered quantum spin liquid in a kagome-lattice antiferromagnet
  Yuan Wei, Zili Feng, Wiebke Lohstroh, Clarina dela Cruz, Wei Yi, Z. F. Ding, J. Zhang, Cheng Tan, Lei Shu, Yang-Cheng Wang, Jianlin Luo, Jia-Wei Mei, Zi Yang Meng, Youguo Shi, Shiliang Li
  arXiv:1710.02991

 84. Nearly deconfined spinon excitations in the square-lattice spin-1/2 Heisenberg antiferromagnet
  Hui Shao, Yan Qi Qin, Sylvain Capponi, Stefano Chesi, Zi Yang Meng, Anders W. Sandvik
  Phys. Rev. X 7, 041072 (2017)
  arXiv:1708.03232

 85. Dynamics of topological excitations in a model quantum spin ice
  Chun-Jiong Huang, Youjin Deng, Yuan Wan, Zi Yang Meng
  Phys. Rev. Lett. 120.167202 (2018)
  arXiv:1707.00099

 86. Itinerant quantum critical point with frustration and non-Fermi-liquid
  Zi Hong Liu, Xiao Yan Xu, Yang Qi, Kai Sun, Zi Yang Meng
  Phys. Rev. B 98, 045116 (2018)
  arXiv:1706.10004

 87. Unifying static and dynamic properties in 3D quantum antiferromagnets
  H. D. Scammell, Y. Kharkov, Yan Qi Qin, B. Normand, Zi Yang Meng, O. P. Sushkov
  Phys. Rev. B 96, 174414 (2017)
  arXiv:1706.02013

 88. Duality between the deconfined quantum-critical point and the bosonic topological transition
  Yan Qi Qin, Yuan-Yao He, Yi-Zhuang You, Zhong-Yi Lu, Arnab Sen, Anders W. Sandvik, Cenke Xu, Zi Yang Meng
  Phys. Rev. X 7, 031052 (2017)
  arXiv:1705.10670

 89. Analytic continuation with Padé decomposition
  Xing-Jie Han, Hai-Jun Liao, Hai-Dong Xie, Rui-Zhen Huang, Zi Yang Meng, Tao Xiang
  Chin. Phys. Lett. 34 077102(2017)
  arXiv:1705.10016

 90. Dynamical Generation of Topological Masses in Dirac Fermions
  Yuan-Yao He, Xiao Yan Xu, Kai Sun, Fakher F. Assaad, Zi Yang Meng, Zhong-Yi Lu
  Phys. Rev. B 97, 081110 (2018)    Editors' Suggestion
  arXiv:1705.09192

 91. A unified phase diagram for iron-based superconductors
  Yanhong Gu, Zhaoyu Liu, Tao Xie, Wenliang Zhang, Dongliang Gong, Xiaoyan Ma, Chunhong Li, Lingxiao Zhao, Lifang Lin, Zhuang Xu, Guotai Tan, Genfu Chen, Zi Yang Meng, Yi-feng Yang, Huiqian Luo, Shiliang Li
  Phys. Rev. Lett. 119.157001 (2017)
  arXiv:1704.05182

 92. Gapped spin-1/2 spinon excitations in a new kagome quantum spin liquid compound Cu3Zn(OH)6FBr
  Zili Feng, Zheng Li, Xin Meng, Wei Yi, Yuan Wei, Jun Zhang, Yan-Cheng Wang, Wei Jiang, Zheng Liu, Shiyan Li, Feng Liu, Jianlin Luo, Shiliang Li, Guo-qing Zheng, Zi Yang Meng, Jia-Wei Mei, Youguo Shi
  Chin. Phys. Lett., Vol. 34 Issue (7): 077502 (2017)
  arXiv:1702.01658

  Discovery of Fractionalized Neutral Spin-1/2 Excitation of Topological Order
  Views & Comments by Xiao-Gang Wen
  Chin. Phys. Lett. 2017, 34(9)

 93. Topological Spin Liquid with Symmetry-Protected Edge States
  Yan-Cheng Wang, Chen Fang, Meng Cheng, Yang Qi, Zi Yang Meng
  arXiv:1701.01552

 94. Non-Fermi-liquid at (2+1)d ferromagnetic quantum critical point
  Xiao Yan Xu, Kai Sun, Yoni Schattner, Erez Berg, Zi Yang Meng
  Phys. Rev. X 7, 031058 (2017)
  arXiv:1612.06075

 95. Self-learning quantum Monte Carlo method in interacting fermion systems
  Xiao Yan Xu, Yang Qi, Junwei Liu, Liang Fu, Zi Yang Meng
  Phys. Rev. B 96, 041119(R) (2017)
  arXiv:1612.03804

 96. Self-learning Monte Carlo method and cumulative update in fermion systems
  Junwei Liu, Huitao Shen, Yang Qi, Zi Yang Meng, Liang Fu
  Phys. Rev. B 95, 241104(R) (2017)
  arXiv:1611.09364

 97. The amplitude mode in three-dimensional dimerized antiferromagnets
  Yan Qi Qin, Bruce Normand, Anders Sandvik, Zi Yang Meng
  Phys. Rev. Lett. 118. 147207 (2017)
  arXiv:1610.05164

 98. Self-Learning Monte Carlo Method
  Junwei Liu, Yang Qi, Zi Yang Meng, Liang Fu
  Phys. Rev. B. 95. 041101(R) (2017)
  arXiv:1610.03137

 99. Effect of nematic order on the low-energy spin fluctuations in detwinned BaFe1.935Ni0.065As2
  Wenliang Zhang, J. T. Park, Xingye Lu, Yuan Wei, Xiaoyan Ma, Lijie Hao, Pengcheng Dai, Zi Yang Meng, Yi-feng Yang, Huiqian Luo, Shiliang Li
  Phys. Rev. Lett. 117. 227003 (2016)
  arXiv:1607.06549

 100. Competing Pairing Channels in the Doped Honeycomb Lattice Hubbard Model
  Xiao Yan Xu, Stefan Wessel, Zi Yang Meng
  Phys. Rev. B 94, 115105 (2016)
  arXiv:1606.07582

 101. Visualizing a Bosonic Symmetry Protected Topological Phase in an Interacting Fermion Model
  Han-Qing Wu, Yuan-Yao He, Yi-Zhuang You, Tsuneya Yoshida, Norio Kawakami, Cenke Xu, Zi Yang Meng, Zhong-Yi Lu
  Phys. Rev. B 94, 165121 (2016)
  arXiv:1606.05822

 102. Quantum critical point of Dirac fermion mass generation without spontaneous symmetry breaking
  Yuan-Yao He, Han-Qing Wu, Yi-Zhuang You, Cenke Xu, Zi Yang Meng, Zhong-Yi Lu
  Phys. Rev. B 94, 241111(R) (2016)
  arXiv:1603.08376

 103. Topological phase transitions with SO(4) symmetry in (2+1)D interacting Dirac fermions
  Xiao Yan Xu, K. S. D. Beach, Kai Sun, F. F. Assaad, and Zi Yang Meng
  Phys. Rev. B 95.085110 (2017)
  arXiv:1602.07150

 104. Caution on emergent continuous symmetry: a Monte Carlo investigation of transverse-field frustrated Ising model on triangle and honeycomb lattices
  Yan-Cheng Wang, Yang Qi, Shu Chen, Zi Yang Meng
  Phys. Rev. B 96.115160 (2017)
  arXiv:1602.02839

 105. Diagnosis of interaction-driven topological phase via exact diagonalization
  Han-Qing Wu, Yuan-Yao He, Chen Fang, Zi Yang Meng, Zhong-Yi Lu
  Phys. Rev. Lett. 117, 066403 (2016)
  arXiv:1602.02034

 106. Anisotropic softening of magnetic excitations in lightly electron doped Sr2lrO4
  Xuerong Liu, M. P. M. Dean, Zi Yang Meng, M. H. Upton, T. Qi, T. Gog, H. Ding, H. P. Hill
  Phys. Rev. B 93, 241102(R) (2016)
  arXiv:1601.02172

 107. Mott insulating states and quantum phase transitions of correlated SU(2N) Dirac fermions
  Zhichao Zhou, Da Wang, Zi Yang Meng, Yu Wang, Congjun Wu
  Phys. Rev. B 93, 245157 (2016)
  arXiv:1512.03994

 108. Topological invariants for interacting topological insulators: II. Breakdown of the Green's function formalism
  Yuan-Yao He, Han-Qing Wu, Zi Yang Meng, Zhong-Yi Lu
  Phys. Rev. B 93, 195164 (2016)
  arXiv:1512.02080

 109. Topological invariants for interacting topological insulators: I. Efficient numerical evaluation scheme and implementations
  Yuan-Yao He, Han-Qing Wu, Zi Yang Meng, Zhong-Yi Lu
  Phys. Rev. B 93, 195163 (2016)
  arXiv:1510.07816

 110. Bona fide interaction-driven topological phase transition in correlated SPT states
  Yuan-Yao He, Han-Qing Wu, Yi-Zhuang You, Cenke Xu, Zi Yang Meng, Zhong-Yi Lu
  Phys. Rev. B 93, 115150 (2016)
  arXiv:1508.06389

 111. Multiplicative logarithmic corrections to quantum criticality in three-dimensional dimerized antiferromagnets
  Yan Qi Qin, Bruce Normand, Anders W. Sandvik, Zi Yang Meng
  Phys. Rev. B 92, 214401 (2015)
  arXiv:1506.06073

 112. Quantum Monte Carlo study of strange correlator in interacting topological insulators
  Han-Qing Wu, Yuan-Yao He, Yi-Zhuang You, Cenke Xu, Zi Yang Meng, Zhong-Yi Lu
  Phys. Rev. B 92, 165123 (2015)
  arXiv:1506.00549

 113. Coulomb liquid phases of bosonic cluster Mott insulators on a pyrochlore lattice
  Jian-Ping Lv, Gang Chen, Youjin Deng, Zi Yang Meng
  Phys. Rev. Lett. 115, 037202 (2015)
  arXiv:1502.04788

 114. Direct observation of fragile Mott insulators on plaquette Hubbard lattices
  Han-Qing Wu, Rong-Qiang He, Zi Yang Meng, Zhong-Yi Lu
  Phys. Rev. B 91, 125128 (2015)
  arXiv:1412.7360

 115. Mott transition in the triangular lattice Hubbard model: a dynamical cluster approximation study
  Hung T. Dang, Xiao Yan Xu, Kuang-Shing Chen, Zi Yang Meng, Stefan Wessel
  Phys. Rev. B 91, 155101 (2015)
  arXiv:1411.7698

 116. iQIST: An open source continuous-time quantum Monte Carlo impurity solver toolkit
  Li Huang, Yilin Wang, Zi Yang Meng, Liang Du, Philipp Werner, Xi Dai
  Comput. Phys. Commun. 195, 140-160 (2015)
  arXiv:1409.7573

 117. Evidence for spin-triplet odd-parity superconductivity close to type-II van Hove singularities
  Zi Yang Meng, Fan Yang, Kuang-Shing Chen, Hong Yao, Hae-Young Kee
  Phys. Rev. B 91, 184509 (2015)
  arXiv:1408.1407

 118. Spin-triplet superconductivity in multi-orbital materials with strong spin-orbit coupling
  Zi Yang Meng, Yong Baek Kim, Hae-Young Kee
  Phys. Rev. Lett. 113, 177003 (2014)
  arXiv:1404.2290

 119. Typical-medium dynamical-cluster approximation for the study of Anderson localization in three dimensions
  C. E. Ekuma, H. Terletska, K.-M. Tam, Z.-Y. Meng, J. Moreno, and M. Jarrell
  Phys. Rev. B 89, 081107(R) (2014)
  arXiv:1402.4190

 120. Dual-fermion approach to interacting disordered fermion systems
  S.-X. Yang, P. Haase, H. Terletska, Z. Y. Meng, T. Pruschke, J. Moreno, M. Jarrell
  Phys. RevB.89.195116 (2014)
  arXiv:1310.6762

 121. The characterization of topological properties in Quantum Monte Carlo simulations of the Kane-Mele-Hubbard model
  Zi Yang Meng, Hsiang-Hsuan Hung, Thomas C. Lang
  Mod. Phys. Lett B, Vol 28, No 1 (2014) 143001
  arXiv:1310.6064

 122. Evolution of the Superconductivity Dome in the two dimensional Hubbard Model
  Kuang-Shing Chen, Zi Yang Meng, Shu-Xiang Yang, Thomas Pruschke, Juana Moreno, Mark Jarrell
  Phys. Rev. B 88, 245110 (2013)
  arXiv:1308.5946

 123. Effective Cluster Typical Medium Theory for Diagonal Anderson Disorder Model in One- and Two-Dimensions
  C. E. Ekuma, H. Terletska, Z. Y. Meng, J. Moreno, M. Jarrell, S. Mahmoudian, V. Dobrosavljevic
  J. Phys.: Condens. Matter 26 274209 (2014)
  arXiv:1306.5712

 124. Dimerized Solids and Resonating Plaquette Order in SU(N)-Dirac Fermions
  Thomas C. Lang, Zi Yang Meng, Alejandro Muramatsu, Stefan Wessel, Fakher F. Assaad
  Phys. Rev. Lett. 111, 066401 (2013)
  arXiv:1306.3258

 125. Mean-field embedding of the dual fermion approach for correlated electron systems
  S.-X. Yang, H. Terletska, Z.Y. Meng, J. Moreno, M. Jarrell
  Phys. Rev. E 88, 063306 (2013)
  arXiv:1305.0207

 126. Unconventional superconductivity on the triangular lattice Hubbard model
  Kuang Shing Chen, Zi Yang Meng, Unjong Yu, Shuxiang Yang, Mark Jarrell, Juana Moreno
  Phys. Rev. B88, 041103(R) (2013)
  arXiv:1304.7739

 127. Dual Fermion Method for Disordered Electronic Systems
  H. Terletska, S.-X. Yang, Z.Y. Meng, J. Moreno, M. Jarrell
  Phys. Rev. B87, 134208 (2013)
  arXiv:1210.4152

 128. Antiferromagnetism in the Hubbard Model on the Bernal-stacked Honeycomb Bilayer
  Thomas C. Lang, Zi Yang Meng, Michael M. Scherer, Stefan Uebelacker, Fakher F. Assaad, Alejandro Muramatsu, Carsten Honerkamp, Stefan Wessel
  Phys. Rev. Lett. 109. 126402 (2012)
  arXiv:1207.3783

 129. Lifshitz Transition in the Two Dimensional Hubbard Model
  Kuang-Shing Chen, Zi Yang Meng, Thomas Pruschke, Juana Moreno, Mark Jarell
  Phys. Rev. B86, 165136 (2012)
  arXiv:1207.0796

 130. A quantum spin-liquid in correlated relativistic electrons
  Z. Y. Meng, T. C. Lang, S. Wessel, F. F. Assaad, and A. Muramatsu
  Ann. Phys. (Berlin) 524, No. 4 (2012)/ DOI 10.1002/andp.201100275

 131. Quantum phase transitions in the Kane-Mele-Hubbard model
  M. Hohenadler, Z. Y. Meng, T. C. Lang, S. Wessel, A. Muramatsu and F. F. Assaad
  Phys. Rev. B 85, 115132 (2012)    Editors' Suggestion
  arXiv:1111.3949

 132. Dynamical signatures of edge-state magnetism on Graphene nanoribbons
  H. Feldner, Z. Y. Meng, T. C. Lang, F. F. Assaad, S. Wessel and A. Honecker
  Phys. Rev. Lett. 106, 226401 (2011)
  arXiv:1101.1882

 133. Spin-liquid phase in the Hubbard model on the Honeycomb lattice
  Z. Y. Meng, T. C. Lang, S. Wessel, F. F. Assaad and A. Muramatsu
  High Performance Computing in Science and Engineering '10, 2011, Part 1, 5-17, Springer Berlin Heidelberg

 134. Exotic State in Correlated Relativistic Electrons
  Z. Y. Meng, T. C. Lang, S. Wessel, F. F. Assaad, and A. Muramatsu
  inSiDE 8, 28 (2010)

 135. Quantum spin liquid emerging in two-dimensional correlated Dirac fermions
  Z. Y. Meng, T. C. Lang, S. Wessel, F. F. Assaad and A. Muramatsu
  Nature 464, 847 (2010)
  arXiv:1003.5809

 136. Magnetism of finite graphene samples: Mean-field theory compared with exact diagonalization and quantum Monnte Carlo simulations
  H. Feldner, Z. Y. Meng, A. Honecker, D. Cabra, S. Wessel and F. F. Assaad
  Phys. Rev. B 81, 115416 (2010)
  arXiv:0910.5360

 137. Phases and magnetization process of an anisotropic Shastry-Sutherland model
  Z. Y. Meng and S. Wessel
  Phys. Rev. B 78, 224416 (2008)
  arXiv:0808.3104